• Contact
  Contact us
  Overtref Jezelf
  Overtref Jezelf in Rotterdam Zuid
  Sandelingstraat 80
  3073 AT Rotterdam

  Tel: 010 7511435
  Email: info@overtrefjezelfrotterdam.nl

Werkwijze

Binnen Overtref Jezelf wordt gewerkt aan de hand van de methodiek mentoring. Minimaal één keer per week hebben de jongeren een bijeenkomst met de student mentor die begeleiding geeft. Deze bijeenkomst vindt altijd plaats na schooltijd op de school van de jongere.

De activiteiten tijdens de begeleidingsbijeenkomsten zijn afhankelijk van de fase waarin de begeleiding zich bevindt.

In eerste instantie zal de student werken aan het opbouwen van een vertrouwensband met de jongere en zal worden vastgesteld aan welke doelen de jongere wil/moet gaan werken. Het opbouwen van een vertrouwensband bestaat voornamelijk uit het voeren van gesprekken en het uitvoeren van gezamenlijke activiteiten. Daarna zal er gerichter begeleiding worden gegeven aan de hand van de opgestelde doelen voor de jongere. Deze begeleiding bestaat uit een deel huiswerkbegeleiding, maar bijvoorbeeld ook het leren plannen van het huiswerk, het bezoeken van open dagen en het meelopen binnen bedrijven.

De begeleiding kan grofweg worden ingedeeld in een aantal fasen:

 • Opbouwen van de vertrouwensband, het zoeken naar interesses en talenten van de jongere en het opstellen van doelen voor de begeleiding. Deze periode loopt van september tot ongeveer half november.
 • Motiveren van de jongere door gesprekken en activiteiten die aansluiten op belevingswereld, zoeken naar opleidingen en beroepen die passen bij interesses en talenten, huiswerkbegeleiding. Deze fase loopt van ongeveer half november tot eind januari.
 • Zoeken naar een stageplaats voor derdejaars VMBO leerlingen, bezoeken van open dagen, bedrijfsbezoeken, huiswerkbegeleiding gericht op het behalen van examens. Deze fase loopt van eind januari tot half mei.
 • Vanaf half mei wordt er gewerkt aan het afbouwen van de vertrouwensband die is opgebouwd en wordt er samen met de jongere gekeken naar een planning voor de zomervakantie en de inschrijving op het MBO.

Naast de structuur in de fasen, hebben de studenten ook richtlijnen voor de doelstellingen waaraan ze werken met de jongeren. Binnen de begeleiding wordt gewerkt aan drie doelstellingen.
Cijfers: Gestreefd wordt naar een rapport met allemaal voldoendes. Gedachte is dat een cijfer altijd nog beter kan worden of anders goed moet blijven.

Motivatie: Gestreefd wordt de motivatie van de jongere voor school en het MBO zo veel mogelijk te versterken.

Beroepsbeeld: Gestreefd wordt dat iedere jongere aan het eind van het schooljaar weet wat hij/zij wil worden en zo goed mogelijk voorbereid is op de nieuwe school. Naast de bovenstaande leerdoelen is er de mogelijkheid voor studenten om met de jongere nog te werken aan andere leerdoelen, dit in overleg met de jongere. Gedacht kan bijvoorbeeld aan het werken aan faalangst of sociale vaardigheden. Om de jongere zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden zal er door de student mentor een handelingsplan worden opgesteld, waarin de doelen van de jongere worden geformuleerd.

© 2014 Overtref Jezelf in Rotterdam Zuid Design by www.wedodigital.nl.
go to top